Uwaga zmiany w przepisach dotyczące kar za zaśmiecanie miejsc publicznych

Informujemy, iż w dniu 1 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy w związku ze zmianami niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726).

W związku z wejściem nowych przepisów wprowadzono istotną podwyżkę kwot mandatów karnych na przykład za zaśmiecanie miejsc publicznych.

O tym, naprawdę, warto pamiętać. Od 1 września 2022 r. grzywna w postaci mandatu karnego, za zaśmiecanie miejsca publicznego wynosi minimum 500 złotych.

Ustawa ta wprowadza zmiany  do następujących artykułów Kodeksu Wykroczeń:

  1. art. 145,  który otrzymuje brzmienie:

„Art., 145. § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”

Również za zaśmiecanie w lesie ustawodawca uznał za konieczne podniesienie wysokości kar nakładanych w trybie postępowania mandatowego.

  1. art., 162. który otrzymuje brzmienie:

„Art., 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”

Na koniec dodano nowy przepis, który przewiduje wysoką grzywnę za wypalanie traw itp.

Na mocy przepisów ww. ustawy do ustawy o ochronie przyrody wprowadzono art. 130a w brzmieniu:

Art. 130 a 1. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, ·podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.

2.W razie ukarania za wykroczenie można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

STATYSTYKI

29.08. - 04.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 57
Liczba interwencji: 79
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 16
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

29 - 09 - 2022

Odznaczenie dla Burmistrza Miasta

Dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Szczecinka Burmistrz miasta Szczecinek Daniel Rak został odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa. Odznaczenie Burmistrzowi nadała Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, które osobiście wręczył Prefekt Krajowej Rady Komendantów, Komendant straży miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko.

Więcej Czytaj dalej