Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sm.szczecinek.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2019 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
  • strona nie posiada możliwości zwiększania kontrastu,
  • część z umieszczonych na stronie zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lecz nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
  • niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia:

  • duża część materiałów na stronie zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zamieszczone na stronie internetowej mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego, oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony: Test- European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Straż Miejska w Szczecinku nie posiada ani nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontakowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Dudek adres poczty elektronicznej j.dudek@sm.szczecinek.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Straży Miejskiej w Szczecinku znajduje się przy ul. Karlińska 15 w Szczecinku. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się parking dla interesantów.

Do wejścia prowadzą schody oraz dostępny jest podjazd dla osób  poruszajacych na wózku.

W budynku nie zainstalowano windy.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej 2-3 dni robocze przed zdarzeniem.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - na dzień 30.03.2021 r. ODCZYTAJ TUTAJ

STATYSTYKI

06.05. - 12.05.2024 r.

Liczba zgłoszeń: 56
Liczba interwencji: 131
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 11
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 3

13 - 05 - 2024

Warsztaty Fundacji Ewy Naworol " My Nie gryziemy"

Do Szczecinka przyjechała ciężarówka Fundacji Ewy Naworol. Przez najbliższe trzy tygodnie z naszym udziałem, będą prowadzone warsztaty pod hasłem " My nie gryziemy"

Więcej Czytaj dalej

Projekt i wykonanie strony internetowej graffik.com.pl

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.